لیست سیستم ترمز(HIC)

كد كالانام كالا
3078استوپ ترمز زیر پا
4738بوستر ترمز ABS
4719بوستر ترمز CBS
4739بوستر ترمز با پمپ كامل ABS
4742بوستر ترمز با پمپ كامل CBS
3187پدال گاز
4737پمپ ترمز ABS
4740پمپ ترمز CBS
5738پمپ ترمز آلومینیومی CBS
5796پولک لنت ترمز
3202پمپ فشار شكن جديد
3203پمپ فشار شكن چدني
5981پين اتصال پدال كلاج به بدنه پرايد
3384خار لنت ترمز جلو
4736درب مخزن روغن ترمز پرايد CBS
4735 درب مخزن روغن ترمز پرايدABS
4731سنسور روغن ترمز پرايد ABS
4732سنسور روغن ترمز پرايد CBS
5943سنسور ABS چرخ عقب
5944سنسور ABS چرخ جلو
4486سيلندر ترمز چرخ عقب
3724سيلندر چرخ جلو با لنت L
3725سيلندر چرخ جلو با لنت R
5798سيلندر چرخ جلو بدون لنت L
5797سيلندر چرخ جلو بدون لنت R
3852شيلنگ ترمز چرخ جلو
1410شيلنگ ترمز چرخ عقب R
1411شيلنگ ترمز چرخ عقب L
5737فنر لنت ترمز تکی M
5717کیت متعلقات لنت ترمز جلو
5719کیت گردگیر با پوکه سیلندرچرخ جلو
5718لوازم سیلندر چرخ عقب با پیستون
5922لوازم سيلندر چرخ جلو كامل
4182لوازم چرخ عقب ايراني
4733 مخزن روغن ترمز پرايد ABS
4734 مخزن روغن ترمز پرايد CBS همراه با شناور
3186مجموعه پدال كلاج و ترمز ( بهينه)
4782مجموعه پدال كلاج و ترمز ( رنگ شده )