لیست سوخت آما (موتوری(۳))

1204011پمپ سوخت خارج از باک 405 با صافی
1304034پمپ سوخت کامل 206
1304035پمپ سوخت کامل 206 جدید
2104002پمپ سوخت کامل ال 90
1104038پمپ سوخت کامل پراید
1204009پمپ سوخت کامل پژو 405 صفر درجه جدید
1204007پمپ سوخت کامل پژو 405 صفر درجه
1504001پمپ سوخت کامل پیکان
2104001مغزی پمپ سوخت ال90