لیست انواع خار(HIC)

كد كالانام كالا
3379خار آبگیر آبی
3380خار آبگیر زرد
3355خار تو سقفی طوسی
3336خار تو سقفی کرم
3356خار تو سقفی مشکی
3335خار تودری
3331خار تودری 131
3341خار دستگیره داخل
5771خار دستگیره درب از بیرون
3347خار راهنما پارک
3383خار شلگیر
3333خار گردشی مشکی
3369خار گل پخش کن
3370خار گوشه سپر
3343خار مچی
3372خار مکانیزم
3375خار موکت طوسی
3374خار موکت مشکی
5772خار موکت کرم
3330خار ابروئی
3345خار دور قفل کن
3339خار وسط جلو پنجره
4817خارجلو پنجره
5989خار سيم كشي
3344خار دسته جك
5982خار بلوري
5983خار بلوري 131
5984خار بلوري 132
5985خار ميل كاپوت ثابت
5987خار نوار دور درب
5988خار شيشه بغل
5953خار قاب دور ضبط 131
3346خار قاب دور ضبط صبا
5945خار آبگير سبز
5969خار قاب ستون پرايد-فلزي
3351مجموعه خار سپر جلو 132
3352مجموعه خار سپر عقب 132
3353مجموعه خار سپر جلو صبا
3218مجموعه خار سپر عقب